Mgr. Edita Dubanská

Advokátní kancelář

Mgr. Edita Dubanská
Kyjovská 1983/1, Krč, 142 00, Praha 4
Tel: 775 737 671
E-mail: dubanska@akdubanska.cz

Občanské právo

  • Právní vztahy k nemovitostem, byty a nebytové prostory – převody, nájmy, věcná břemena, zástavní a předkupní právo, prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o výstavbě, to vše včetně zastupování v řízení před katastrem nemovitostí a možnosti zajištění odborných znaleckých posudků k ocenění nemovitostí
  • Sepsání a přípomínkování smluv v režimu občanského zákoníku (kupní, darovací, směnné, nájemní, smlouvy o dílo, o půjčce, o postoupení pohledávek, o zprostředkování , smlouvy o smlouvách budoucích atd.)
  • Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů
  • Odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení a odpovědnost za vady ve věcech občanskoprávních
  • Zastupování v soudním řízení ve věcech občanskoprávních, včetně rozhodčího a exekučního řízení, vymáhání pohledávek a podavání jiných žalob, návrhů a opravných prostředků
  • Zastupování při jednání s protistranou, mimosoudní řešení vymáhání pohledávek (uznání dluhu, dohoda o splátkách, předžalobní upomínky)